המטופלים מספרים

!הם עשו את זה

63 רח’ בר-כוכבא  תל-אביב - ישראל 

Bar Kokhva 63 - Tel Aviv - Israel